หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน ประกันคุณภาพ มุมความรู้ ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรกคณะบัญชี   >   คณาจารย์ประจำหลักสูตร
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

  สาขาวิชาการบัญชี
 
 •  
   

   

  อาจารย์พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย์
  คณบดี
  Pichet Tungsongpaiboolya
  Dean
  Email : pitung@rpu.ac.th

    อาจารย์พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย์
  วุฒิการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา)-วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


   
  ประวัติการทำงาน
  2519-2521  ครูโรงเรียนพณิชยการจรัญสนิทวงศ์
  2521-2523  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  2523-2539  ข้าราชการครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา ธนบุรี
  2538-2540  ที่ปรึกษาสำนักงานบัญชี Universal จำกัด
  2539-2540  ข้าราชการครูวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
  2540-2542  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
  2542-2548  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
  2548-2549  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ / ผู้ประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  ปัจจุบัน คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  ผลงานวิจัย
  - ความต้องการของชุมชนที่มีต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
  - ความต้องการของนักศึกษาในการให้บริการของวิทยาลัยราชพฤกษ์ (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4 "Body of Knowledge for Sustainability Development" ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์)

  การอบรม
  การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัย จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์
   

  เกียรติประวัติจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัล 
  "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555

   

   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพสรณ์ สูงสมบัติ
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  Asst.Prof.Paisorn Soongsombat
  Vice-Dean for Academic Affairs & Research
  Email : pasoon@rpu.ac.th

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพสรณ์ สูงสมบัติ
  วุฒิการศึกษา
  บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รป.บ. (การบริหารบุคคล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  กศ.บ. (ธุรกิจศึกษาบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
   
  ประวัติการทำงาน
  2516-2519 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (มศว.ประสานมิตร)
  2519-2539 หัวหน้าแผนกเอกสารการพิมพ์ (พณิชยการพระนคร)
  2540-2544 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี (พณิชยการพระนคร)
  2545-2548 หัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ (พณิชยการพระนคร)
  2549-2552 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
  2553-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์)

  ผลงานวิจัย
  - การจัดทำบัญชีและระบบการควบคุมภายในของมูลนิธิในกรุงเทพมหานคร  
  - เจตคติต่อการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ ในเขตจังหวัดนนทบุรี (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4 "Body of Knowledge for Sustainability Development" ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์)

  เกียรติประวัติจากวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัลประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล รอดแจ่ม
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  Asst.Prof.Chumpon Rodjam
  Vice-Dean for Student Affairs & Culture
  Email : chrodj@rpu.ac.th

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล รอดแจ่ม
  วุฒิการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กำลังศึกษา)

   
  ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
  พ.ศ. 2547-2548 นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  พ.ศ. 2549–ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ตำแหน่งปัจจุบัน                    
       - รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
       - กรรมการโครงการสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
       - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
       - ผู้ตรวจประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา

  ประสบการณ์การทำงาน
  ด้านการสอน
       1.
  อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
       2.
  อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
       3.
  อาจารย์พิเศษ สถาบันการโรงแรงและการท่องเที่ยว มาทาน่า จ.นนทบุรี 

  การเป็นวิทยากร
       1.
  วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การทำงานเป็นทีม” วันที่ 27-28 กันยายน 2553บริษัท กรีนรับเบอร์ เมนู แฟคทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ หาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา
       2.
  วิทยากรบรรยายหัวข้อ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์และแรงจูงใจในการทำงาน” โรงเรียน ดาวนายร้อย จ. สงขลา วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2553
       3.
  วิทยากรบรรยายหัวข้อ “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Leader to success” ฝ่ายขยายงานภูมิภาค 53 บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด ณ หาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา
       4.
  วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ” ให้กับหลักสูตร บริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลาราชนคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 3 กรกฎาคม 2553
       5.
  วิทยากรบรรยายหัวข้อ “กระบวนการสหกิจศึกษา” ให้กับ คณาจารย์หาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จ.สงขลา วันที่ 21-23 เมษายน 2553
        6.วิทยากรบรรยายหัวข้อ “นักบัญชีมืออาชีพ” ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการภาษานุสรณ์ วันที่ 2กันยายน 2554
        7.นักจัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาคลื่น 91.25FM ช่วง “รอบรู้ข่าวสารกับงานบัญชี” ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00น.
        8.วิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา” ให้กับนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.) ทั้งโรงเรียนสังกัดภาครัฐและเอกชน
       9.
  วิทยากรบรรยายหัวข้อ “สู่ความเป็นเลิศในการทำงานเป็นทีม, การสร้างพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศเทียบระดับสากล, เทคนิคการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ” ให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมพีชลากูน่ารีสอร์ท จ.กระบี่ วันที่ 6 กันยายน 2555 
       10.วิทยากรบรรยายหัวข้อ "ทำงานให้ประสบความสำเร็จ" ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการกรุงเทพ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว วันที่ 20 เมษายน 2556
       11. วิทยากรบรรยายร่วมโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขา หัวข้อ "พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 8" สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ร่วมกับ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ (บริษัท บีพี เรียลเอสเตท จำกัด) วันที่ 10-14 มิถุนายน 2556
       12. วิทยากรบรรยายร่วม "โครงการเติมพลังนักขายฝ่ายฯ 74" ให้กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา วันที่ 15-16 มิถุนายน 2556

  ทางด้านการวิจัย
      1.
  งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น” โดยได้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2552 โดยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 1 เล่มที่ 2 (ต.ค. 2552 – มี.ค. 2553)
        2.บทความวิชาการเรื่อง “การเพิ่มทุนมนุษย์ : การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคน” โดยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 1 เล่มที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 2552)
        3.งานวิจัยเรื่อง “โครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสร้างเสริมสุขภาพ” (วิจัยร่วม) โดยได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี พ.ศ. 2552
        4.งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานจากชนบทสู่กรุงเทพมหานคร” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2553 และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2555)
       5.งานวิจัยเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงทุนมนุษย์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย" ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2554 โดยนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ณ โรงแรงสบายโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12-13 ตุลาคม 2556
       6.งานวิจัยเรื่อง "เส้นทางการ
  ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี" ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2555 โดยนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จัดโดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 15 มกราคม 2556

  ผลงานทางวิชาการ
       1. ตำราวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัสวิชา 200002
       2. ตำราวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค รหัสวิชา 200009
       2. ตำราวิชาการเงินธุรกิจ (แต่งร่วม) บทที่ 9 การประเมินโครงการลงทุน) รหัสวิชา 100004
       3. เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค รหัสวิชา 200008


  เกียรติประวัติจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัล "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2556
  รางวัล "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข
  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
  Dr.Sirirat Poungsangsuk
  Head of the Department of Accounting
  Email : sipoun@rpu.ac.th

    อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข
  วุฒิการศึกษา
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)-มหาวิทยาลัยเกริก
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)-มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

   
  ประวัติการทำงาน
  - อาจารย์ประจำ วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สิริยา โฮมแลนด์ จำกัด
  - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  - ปัจจุบัน เป็นหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  ผลงานวิจัย
  1. บรรษัทภิบาลและการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 3 "Innovation & New Knowledge for Sustainable Development" ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก)
  2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4 "Body of Knowledge for Sustainability Development" ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์)

  ผลงานทางวิชาการ
  1. ตำราวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 รหัสวิชา 211001
  2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการภาษีอากร 1 รหัสวิชา 200010

  การอบรม
  การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัย จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
  - หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ HEDNet

  เกียรติประวัติจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัล "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์
  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
  Pheeranadh Yathip
  Asst. Head of the Department of Accounting
  Email : phyath@rpu.ac.th

    อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.ม. (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  (โล่รางวัลผลการเรียนดีเด่น)
  บธ.บ. (การเงินการลงทุน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  (เกียรตินิยมอันดับ 2)

   
  ประวัติการทำงาน
  2547-2549 กองบรรณาธิการ นิตยสาร Hi! (Patthara Asia Publishing Co., Ltd.)
  2549-2552 บรรณาธิการบทความ นิตรสาร Crush (Ultimate Publishing Co., Ltd.)
  2552 กองบรรณาธิการ นิตยสาร Lips (Emmalute Publishing Co., Ltd.)
  2553-2554 อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  2555-2557 Lifestyle Editor นิตยสาร Euro Tuner Thailand บจก. สำนักพิมพ์ ทูอะบุ๊ค 
  2555 อาจารย์ประจำคณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์
  2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีและอาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  งานวิจัย (NRPM 3283-8414-66347)
  1. ปัจจัยการเปิดรับความเสี่ยงจากการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างปีพุทธศักราช 2541-2550
  2. Web Application เพื่อการประเมินผลการสอน กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
  3. การจัดทำบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 3 "Innovation & New Knowledge for Sustainable Development" ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก)
  4. ปัจจัยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4 "Body of Knowledge for Sustainability Development" ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์)
  5. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2556 (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฐานข้อมูล TCI)
  6. ระบบสารสนเทศทางการเงินเพื่อการวางแผนและควบคุมธุรกิจแฟชั่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ผลงานทางวิชาการ
  1. ตำราวิชาการเงินธุรกิจ (แนวใหม่) 
  2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารการเงิน 

  การเป็นวิทยากร
  1.วิทยากรบรรยายหัวข้อ “กระบวนการนิเทศสหกิจศึกษา ปัญหาจากการทำงาน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556 โครงการสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ วิทยาลัยราชพฤกษ์
  2. วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ขั้นตอนการนิเทศ ปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน การแก้ปัญหาเบื้องต้นจากการทำงาน” วันที่ 18-20 ตุลาคม 2556 โครงการสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ วิทยาลัยราชพฤกษ์
  3. วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเขียนรายงานสรุปและการนำเสนอรายงาน” วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 โครงการสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  การอบรม
  - หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ HEDNet ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
  - อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ SIFE (Student in Free Enterprise) ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2555
  การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัย จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
  - โครงการ "เสริมความรู้สู่การใช้ AutoFlight Advance เพื่อจัดทำบัญชี" ณ ห้องสัมมนา บริษัท ออโต้ไฟล์ท จำกัด วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557
  - Certificate in English Training Course for Staff (Advance Level) held by Ratchaphruek College in 2014.

  เกียรติประวัติจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  รางวัล "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านการสอนดีเด่น ปีการศึกษา 2556
  - รางวัล "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านการสอนดีเด่น ปีการศึกษา 2555
  - รางวัล "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ภัทรี ตั้งจีรวงษ์
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี
  ที่ปรึกษางานบัญชี/รองประธานโครงการสหกิจศึกษาฯ
  Pataree Tangjeerawong
  Faculty of Accountancy Staff
  Email : patang@rpu.ac.th  

    อาจารย์ภัทรี ตั้งจีรวงษ์
  วุฒิการศึกษา
  บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คอ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ
  Mini MBA (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  บธ.บ. (วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
  ประวัติการทำงาน
  2515-2549 ข้าราชการครู วิทยาเขตพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  2526-2539 หัวหน้าแผนกบัญชีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
  2539-2540 หัวหน้าแผนกพัสดุ ฝ่ายบริการ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
  2541-2545 หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
  2545-2546 หัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
  2546-2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร จนเกษียณอายุราชการ
  2549-2550 หลังเกษียณอายุราชการ เป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
  2551-2552 รองคณบดี คณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์
  2552-2553 รองคณบดี คณะบัญชีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์
  ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา

  ผลงานวิจัย
  - ผลสัมฤทธิ์ของการทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร: กรณีศึกษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 3 "Innovation & New Knowledge for Sustainable Development" ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก)

  เกียรติประวัติจากวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัลประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญลักษณ์ ทิพยุทธ์

  อาจารย์ประจำคณะบัญชี
  Asst.Prof.Boonyaluck Thippayuth
  Faculty of Accountancy Staff
  Email : bothip@rpu.ac.th


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญลักษณ์ ทิพยุทธ์
  วุฒิการศึกษา
  กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  ศศ.บ. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
  ประวัติการทำงาน
  2517-2553 ข้าราชการครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
            วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
                 - หัวหน้าแผนกวิชาแกนธุรกิจ
                 - เลขาคณะวิชาบริหารธุรกิจ
                 - หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
                 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
            คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
                 - รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

  ประวัติการสอน
            สอนวิชาบัญชี ระดับ ปวส. และปริญญาตรี
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธ์
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี
  Asst.Prof.Tanittha Chevapattanaphun
  Faculty of Accountancy Staff
  Email : tachev@rpu.ac.th

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธ์
  วุฒิการศึกษา

  การศึกษาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา-บัญชี)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)  
  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              
   
  ประวัติการทำงาน
  การทำงาน                
  มี.ค. 2517 พนักงานบัญชี บริษัทเนชั่นแนลไทย จำกัด
  2 มิ.ย. 2518 พนักงานบัญชีตรี ส่วนอำเภอเมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
  8 ธ.ค.2518 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 ส่วนอำเภอเมือง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
  29 ม.ค.2522 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 ส่วนอำเภอเมือง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
  1 ธ.ค. 2522 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3  แผนกบัญชี กองคลัง  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  1 ต.ค. 2524 เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี 5 แผนกงบประมาณ กองคลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  16 ต.ค.2526 อาจารย์ 1 ระดับ 5 วิทยาเขตเพาะช่าง
  14 ธ.ค. 2533 ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
  18 ก.ย. 2534 อาจารย์ 3 ระดับ 7 วิทยาเขตเพาะช่าง ช่วยราชการวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
  1 ต.ค. 2535 อาจารย์ 3 ระดับ 8 วิทยาเขตเพาะช่าง ช่วยราชการวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
  2 ส.ค. 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
  1 พ.ย. 50-30 ก.ย. 55 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะบริหารธุรกิจ มทร. รัตนโกสินทร์
  23-28 ก.พ.2554  รักษาราชการแทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร. รัตนโกสินทร์
  1-5 มี.ค. 2554 รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์
  1-4 ก.ย.2554 รักษาราชการแทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร. รัตนโกสินทร์
  14-18 พ.ค. 2555 รักษาราชการแทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร. รัตนโกสินทร์
  31พ.ค.-1มิ.ย.2555 รักษาราชการแทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร. รัตนโกสินทร์
  10-12 ก.ย. 2555รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์

  การฝึกอบรม                
  7-18  มิ.ย.2525 สำนักงบประมาณ : การงบประมาณระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 14
  24 พ.ย. 2526 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ขั้นวูดแบดจ์
  11 เม.ย. 2532 กองฝึกกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน : ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก
  11 ส.ค. 2533 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน-กรุงเทพฯ กรมการศึกษานอกโรงเรียน : ครูการศึกษานอกโรงเรียน
  17 เม.ย-1 พ.ค. 38 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ :เทคนิคการวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจัย รุ่น 2
  22-26 ส.ค.2539 สถาบันพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิต สถาบันฯราชมงคล : สู่ความเป็นเลิศทางการบริหาร
  27-29 พ.ย.2541 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย:โครงการพัฒนาผู้สอนวิชาชีพบัญชี
  23-25 เม.ย. 45  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล :แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000
  1-25 เม.ย. 2551 Billy Blue School of English, Billy Blue College, Sydney :  อบรมภาษาอังกฤษ
  25 ส.ค.-30 ก.ย. 51  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร มทร. รุ่นที่ 2
  26-27 พ.ค. 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : หลักสูตร “งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน”
  4-6 ก.ย.2555 มทร.รัตนโกสินทร์ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนและการจัดทำงบประมาณประจำปี

  ประสบการณ์ในการสอน-วิชาที่สอน  
  สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี: การบัญชีชั้นต้น 1-2  การบัญชีการเงิน หลักการบัญชี  รายงานการเงินและการวิเคราะห์  การบัญชีต้นทุน 1-2 การบัญชีบริหาร การบัญชีเพื่อการจัดการ  การบัญชีชั้นสูง 1  การบัญชีภาษีอากร การวางแผนและควบคุมกำไร  การตรวจสอบภายในและการควบคุม 
   
  งานด้านวิชาการ            

  เรียบเรียงหนังสือ
  -  วิชา การบัญชีการเงิน  ระดับ ปวส.
  -  วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1-2  ระดับ ปวช.
  -  วิชาการบัญชีชั้นต้น 1-2  ระดับปริญญาตรี

  งานด้านการวิจัย             
   
  -  เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 5 ราย
  -   เป็นที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จำนวน 5 ราย
  -   เป็นกรรมการสอบฯ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 6 ราย

  งานวิจัย                            
  -  สมรรถนะของพนักงานบัญชีในธุรกิจประกันวินาศภัยตามทัศนะของหัวหน้างานบัญชีและพนักงานบัญชี   (วิทยานิพนธ์) 
  -  การสร้างอัลบั้มภาพวิถีชีวิตชาวบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง
  -  การศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ตามทัศนะของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     
  -  ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี      
  - ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อม :กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี                         

  การศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
  9-11 ต.ค.2538 ประเทศนิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย
  18 เม.ย.-9 พ.ค.39  ประเทศแคนาดา (AFS. Intercultural Programs Thailand)
  17-22 เม.ย.2548 ประเทศจีน
  18-23 เม.ย. 2549 ประเทศญี่ปุ่น
  9-16 มี.ค. 2550 ประเทศออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมัน
  14-18 ต.ค. 2551 ประเทศสิงคโปร์
  22-27 เม.ย. 2552 ประเทศเวียดนาม
  1-4 มี.ค. 2553 ประเทศฮ่องกง  ประเทศมาเก๊า
  1-8 เม.ย. 2554 ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
  21-24 พ.ค. 2555 ประเทศฮ่องกง  ประเทศมาเก๊า
  28 มิ.ย.-14 ก.ค. 55 ประเทศอิตาลี  อังกฤษ
   
  การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  5 ธ.ค. 2523 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  (จ.ม.)
  5 ธ.ค. 2525 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
  5 ธ.ค. 2530 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
  5 ธ.ค. 2536 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
  5 ธ.ค. 2541 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
  5 ธ.ค. 2543 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
  5 ธ.ค. 2555 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิฆัมพร สุวรรณประทีป
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี
  Asst.Prof.Tikamporn Suwanprateep
  Faculty of Accountancy Staff
  Email : tisuwa@rpu.ac.th

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิฆัมพร สุวรรณประทีป
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ค.ม. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
  2521 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
  2542 หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
  2545 หัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ
  2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
  2550-2554 คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์สกลพร พิบูลย์วงศ์
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี
  Sakolpond Piboonwong
  Faculty of Accountancy Staff
  Email : sapibo@rpu.ac.th

    อาจารย์สกลพร พิบูลย์วงศ์
  วุฒิการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  MBA. (Finance) University of St.Thomas, Houston, TX 
   
  ประวัติการทำงาน
  2530-2532 พนักงานบัญชี บริษัทไฟฟ้าฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  2533-2537 พนักงานการเงิน บริษัท AIA จำกัด
  2542-2545 อาจารย์โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ
  2546-2547 สมุห์บัญชี บริษัทสยามอินทิเกรชั่น ซิสเต็ม จำกัด
  2548 สมห์บัญชีและหุ้นส่วน หจก.พาวเวอร์ทีม แอดไวเซอรี่
  ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  งานวิจัย
  1. ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี

  เกียรติประวัติจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัล "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์รุ่งระวี มังสิงห์
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี
  Roongrawee Mungsing
  Faculty of Accountancy Staff
  Email : romung@rpu.ac.th

    อาจารย์รุ่งระวี มังสิงห์
  วุฒิการศึกษา
  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  บัญชีบัณฑิต (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  MINI MBA รุ่น 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน

  - สมุห์บัญชี บริษัทเซอรามีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - เจ้าหน้าที่บัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาประตูน้ำ
  - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี โรงพยาบาลปิยะเวท
  - สมุห์บัญชี บริษัทในเครือไทยประกัน
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ
  - สมุห์บัญชี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (สุขาภิบาล 3)
  - สมุห์บัญชี  บริษัทในเครือโรงแรมกรุงเทพ 2000
  - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  งานวิจัย
  1. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และมูลค่าเพิ่มทางการตลาด กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์

   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ฉัตรสิรี คงคะสุวรรณ
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี
  Chatsiree Kongkasuwan
  Faculty of Accountancy Staff
  Email : chkong@rpu.ac.th

    อาจารย์ฉัตรสิรี คงคะสุวรรณ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. 2524 –2526 สมุห์บัญชี-บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี จำกัด  สาขาราชบุรี
  พ.ศ. 2526 –2528 อาจารย์ 1  ระดับ 3 หัวหน้างานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  
  พ.ศ. 2528 –2541 อาจารย์ 2  ระดับ 7 หัวหน้างานบัญชี หัวหน้าคณะวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
  พ.ศ. 2541 –2552 ครู ค.ศ. 2  ชำนาญการ หัวหน้างานการเงิน หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
  พ.ศ.2553-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  การอบรม
  - อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ SIFE (Student in Free Enterprise) ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2554-2555
  - Certificate in English Training Course for Staff (Advance Level) held by Ratchaphruek College in 2014.

  งานวิจัย 
  - ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะในจังหวันนทบุรี (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4 "Body of Knowledge for Sustainability Development" ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์)
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี
  Panpen Sittipatthana
  Faculty of Accountancy Staff
  Email : pasitt@rpu.ac.th

    อาจารย์พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. (การบัญชี) สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
  บธ.ด. (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
  อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนเทคนิคพาณิชยการ
  อาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยพิษณุโลก
  ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  งานวิจัย
  1. ปัญหาของผู้ทำบัญชีในจังหวัดนนทบุรี
  2. การศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีในการเปิดเสรีแรงงานในอาเซียน
  3. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2552

  การอบรม
  การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัย จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

  เกียรติประวัติจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัล "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ น.อ.ดร.ธัชชัย จินต์แสวง
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี
  Gp.Capt.Dr.Tuchchai Jinsawaeng
  Faculty of Accountancy Staff
  Email : tujins@rpu.ac.th

    อาจารย์ น.อ.ดร.ธัชชัย จินต์แสวง
  วุฒิการศึกษา
  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ)-มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)-มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)-มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
  - นาวาอากาศเอก ประจำกองทัพอากาศ
  - ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  - ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
  - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  ผลงานวิจัย
  - ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อคำสั่งของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการรายงานการตรวจสอบและการรับรองบัญชี
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ทวิชชัย อุรัจฉัท
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี
  Thawischai U-ratchat
  Faculty of Accountancy Staff
  Email : thurat@rpu.ac.th

    อาจารย์ทวิชชัย อุรัจฉัท
  วุฒิการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
  2544-2553 อาจารย์ประจำคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  การเป็นวิทยากร
       1.
  วิทยากรบรรยายหัวข้อ “กระบวนการนิเทศสหกิจศึกษา ปัญหาจากการทำงาน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556 โครงการสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ วิทยาลัยราชพฤกษ์

  ผลงานวิจัย
  - การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารสินเชื่อของธนาคารออมสินใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
  - ความเห็นของผู้บริหารทางบัญชีต่อทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในสถานประกอบการ เขตตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4 "Body of Knowledge for Sustainability Development" ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์)

  เกียรติประวัติจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัล"คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ทัศนีย์ พันธุ์น้อย
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี
  Tassanee Phannoi
  Faculty of Accountancy Staff
  Email : taphan@rpu.ac.th

    อาจารย์ทัศนีย์ พันธุ์น้อย
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
  - หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี สำนักงานสุพัฒน์และสหาย (สำนักงานตรวจสอบบัญชี)
  - ผู้ทำบัญชี (สำนักงานส่วนบุคคล)
  - ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท เจมส์ โปรดักชั่น จำกัด  (ผลิตจิวเวลรี่และขาย)
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สุราษฎร์ธานีกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และในเครือง(โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่้นๆ)
  - สมุห์บัญชี บริษัท พี ดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ระบบบำบัดน้ำ) บริษัทย่อยของ บมจ.ผลธัญญะ
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็ม จี พรีเมี่ยม จำกัด (สำนักงานบัญชี)
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์วิซุตตา ชูศรีวาส
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี
  Visutta Chusriwart
  Faculty of Accountancy Staff
  Email : vichus@rpu.ac.th

    อาจารย์วิซุตตา ชูศรีวาส
  วุฒิการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธนบุรี
  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
  - หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน  SME Thailand Magazine

  ผลงานวิจัย
  - ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา ชุมชนศรีจุฬา จังหวัด นครนายก
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี
  Patamaporn Kumchuen
  Faculty of Accountancy Staff
  Email : pakumc@rpu.ac.th

    อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
  วุฒิการศึกษา
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บช.บ. มหาวิทยาลัยสยาม
  ป.บัณฑิต (การจัดการและการประเมินโครงการ) สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) วิทยาลัยนครราชสีมา
   
  ประวัติการทำงาน
  2548-2550 พนักงานบัญชี TV และธุรกิจสิ่งพิมพ์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  2550-2554 อาจารย์ประจำแผนกบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
  2554-2556 อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  2557-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  งานวิจัย
  1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ซอฟแวร์ในงานบัญชีของบริษัทอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม (นำเสนอในงานการประชุมและนำเสนอผลงานระดับชาติ "สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน" ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 31 พฤษภาคม 2557)
  2. ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทยกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากสำนักงานบัญชีตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร
  3. ปัญหาของผู้ประกอบการในการจัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลในองค์กรธุรกิจ กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (เผยแพร่ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)

  การฝึกอบรม
  1. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี Auto Filght, Express 
  2. การอบรมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
  3. การอบรมเทคนิค แนวทาง การเขียนบทความทางวิชาการตำราและหนังสืออย่างมีคุณภาพ
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์สายสมร สังข์เมฆ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ภูเก็ตเทคโนโลยี)
  Faculty of Accountancy Staff

    อาจารย์สายสมร สังข์เมฆ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
   
  ประวัติการทำงาน
  - หัวหน้าสายตรวจสอบสำนักงานสอบบัญชีพีวีทีไทยเจริญ
  - อาจารย์ประจำวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ภูเก็ตเทคโนโลยี)

  ผลงานวิจัย
  - ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะของผู้ทำบัญชี ในจังหวัดภูเก็ต  
  - ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์โสภาพรรณ ไชยพัฒน์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ภูเก็ตเทคโนโลยี)
  Faculty of Accountancy Staff

    อาจารย์โสภาพรรณ ไชยพัฒน์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. (การบัญชี) วิทยาศรีโสภณ
  บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
   
  ประวัติการทำงาน
  - อาจารย์สอนสาขาวิชาการบัญชี โรงเรียนธุรกิจภาคใต้
  - อาจารย์สอนแผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  - ผู้จัดการ รับทำบัญชีและภาษีอากร
  - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ภูเก็ตเทคโนโลยี)

  ผลงานวิจัย
  - ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีของสำนักงานรับจัดทำบัญชี กรณีศ฿กษา สำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  - ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ทำบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ฐิตาภร ธำรงพุทธิกุล
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ภูเก็ตเทคโนโลยี)
  Faculty of Accountancy Staff

    อาจารย์ฐิตาภร ธำรงพุทธิกุล
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
  ประวัติการทำงาน
  - AR. M-BIT Co.,ltd. 
  - Business Development Manager The Loyal Palm Beach Front
  - GM. Patong Barza
  ปัจจุบัน อาจารย์ประจำวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ภูเก็ตเทคโนโลยี)
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์อัญชลี บ่มไล่
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ภูเก็ตเทคโนโลยี)
  Faculty of Accountancy Staff

    อาจารย์อัญชลี บ่มไล่
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
  - บริษัท อันดามัน เอ็ม.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  - บริษัท ไวบิดเอลเซ็ดชั่น จำกัด
  - มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาตื
  - บริษัท ไดเนียกระบี่ จำกัด
  ปัจจุบัน อาจารย์ประจำวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ภูเก็ตเทคโนโลยี)
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์สุธิดา เหล่าสกุล
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ภูเก็ตเทคโนโลยี)
  Faculty of Accountancy Staff

    อาจารย์สุธิดา เหล่าสกุล
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
  บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
  - บริษัท แสดงดำรง จำกัด
  - Century 21 property aim
  - สยามนิรมิต
  - Courtyard by Marriott Phuket at Patong
  - Bangkok Hospital Phuket
  ปัจจุบัน อาจารย์ประจำวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ภูเก็ตเทคโนโลยี)
   
   
 •  
   

   

  นางสาวธันย์ชนก ฉิมน้อย
  เลขานุการประจำคณะบัญชี
  Thunchanok Chimnoi
  Secretary, Office of the Dean
  Email : thchim@rpu.ac.th

    นางสาวธันย์ชนก ฉิมน้อย
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎนครปฐม
  รายวิชาชีพครู (รวค.)  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
   
  ประวัติการทำงาน
  ประวัติการทำงาน
  - บริษัท จินดาสาสน์การพิมพ์ จำกัด
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี 
  - มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
  - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  - มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  วิทยาเขตสายไหม
  - ปัจจุบัน เลขานุการประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  ประวัติการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
  1. วิทยากรกระบวนการระดับอำเภอประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด พ.ศ.2545-2548
  2. เข้าร่วมโครงการประชาชนมีส่วนร่วม  อบรมที่จังหวัดนครปฐม (ปชร.นฐ.)  และรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมฯ จ.นครปฐม  จ.นนทบุรี  จ.สุพรรณบุรี  จ.พระนครศรีอยุธยา  จ.ระยอง  พ.ศ.2547-2550
  3. จัดกิจกรรมต้านยาเสพติด อ.พุทธมณฑล  และได้รับการคัดเลือก และได้รับโล่ฯ พ.ศ. 2544 จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม(ในนามหน่วยงานราชการ)
  4.อบรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจขนาดย่อม  รุ่นที่ 9/2545  วันที่ 14-19กุมภาพันธ์ 2545 ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
  5. อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูฯ  วันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2546 ณ โรงแรมมาร์คแลนด์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  6. อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงงาน  วันที่ 23-26 มิถุนายน 2546 ณ  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  7. ศูนย์อำนวยการเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  มอบประกาศเกียรติคุณ ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด เป็นผลดีต่อทางราชการและประชาชน  วันที่ 2 ธันวาคม 2546
  8. อบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  วันที่ 13-15 มกราคม 2547 ณ ห้องประชุมสายนที โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  9. ผ่านการโดดหอสูงและประกอบคุณประโยชน์แก่กิจการโดดร่ม  วันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดระยอง 
  10. อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)  วันที่  11  สิงหาคม  2547 ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  11. อบรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544   วันที่ 27 สิงหาคม 2547 ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
  12. ประชุมการจัดทำหลักสูตรสายสามัญ เฉพาะกลุ่มสถานพินิจฯ วันที่ 14-16 มีนาคม 2548 ณ ห้องประชุมสนามกอล์ฟรอยัลเจมส์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  13. อบรมการประกันคุณภาพสถานศึกษา วันที่ 28-31 มีนาคม 2548  และวันที่ 1 เมษายน 2548 ณ โรงแรมมาร์คแลนด์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  14. อบรมความรู้ด้านพัสดุ การจองเลขรหัสการเบิกจ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์โรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2551
  15. อบรมการประกันคุณภาพสถานศึกษา วันที่ 12-19 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ
   
   
Next
Previous
 

ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นักศึกษาปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
โครงการสหกิจ
การจัดการความรู้(KM)
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

CheQa Online

วิทยุออนไลน์
 
ติดต่อ-สอบถาม
0-2432-6101-5
Line งานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 © Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.